CHAN, Jiancun

Party Secretary

LIN, Ping

Vice Party Secretary

ZHOU, Jianfen

Office Director

Tel:+86-0756-3668280

Email:zhoujf@mail.sysu.edu.cn

HAN, Heng

Party Affairs and HR Secretary

Tel:+86-0756-3668280

Email:hanh7@mail.sysu.edu.cn

QUAN, Jie

Undergraduate Teaching Secretary

Tel:+86-0756-3668290

Email:quanjie@mail.sysu.ed.cn

ZHAO, Zhenzhen

College Advisor

Tel:+86-0756-3668280

Email:zhaozhzh3@mail.sysu.edu.cn

HUANG, Danping

Scientific Research & Graduate Secretary

Tel:+86-0756-3668290

Email:huangdp3@mail.sysu.edu.cn